مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

مغازه بجنورد جاده تهران...

طبقه همکف-زيربنا 45متر-قیمت متر مربع 7ميليون

315ميليون
املاک ایمان05832231717

02/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

150ميليون
املاک ایمان05832231717

29/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد میدان شهید...

-طبقه همکف-زيربنا 25متر

1.42ميليارد
املاک ایمان05832231717

24/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

طبقه همکف-زيربنا 22متر-سن بنا 20سال

750ميليون
املاک ایمان05832231717

21/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 20متر

600ميليون
املاک ایمان05832231717

15/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

طبقه همکف-زيربنا 40متر-سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 15ميليون

600ميليون
املاک ایمان05832231717

14/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 12متر

450ميليون
املاک ایمان05832231717

15/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

170ميليون
املاک ایمان05832231717

02/11/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک امام ...

-زيربنا 25مترشرقی

130ميليون
tabesh-09159774368-

25/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 23متر

1ميليارد
املاک ایمان05832231717

03/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

طبقه همکف-زيربنا 30متر-سن بنا 20سال

550ميليون
املاک ایمان05832231717

30/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

250ميليون
املاک ایمان05832231717

23/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-زيربنا 20متر

450ميليون
املاک ایمان05832231717

20/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 12متر

400ميليون
املاک ایمان05832231717

09/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 13متر

570ميليون
املاک ایمان05832231717

30/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 15متر

400ميليون
املاک ایمان05832231717

30/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد فردوسی (بع...

زيربنا 50متر-قیمت متر مربع 11ميليون

550ميليون
املاک مرتضوی09155843116

22/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک شاهد

-زيربنا 40متر

160ميليون
tabesh-09159774368-

13/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-طبقه همکف-زيربنا 20متر

400ميليون
املاک ایمان05832231717

16/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 16متر

340ميليون
املاک ایمان05832231717

08/09/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 30متر

1.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

06/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 27متر

1.5ميليارد
املاک ایمان05832231717

04/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد کمربندی مد...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 16متر

320ميليون
املاک ایمان05832231717

18/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه دوم-زيربنا 9متر

20ميليون
املاک ایمان05832231717

12/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 26متر

1.8ميليارد
املاک ایمان05832231717

11/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-زيربنا 17متر

260ميليون
املاک ایمان05832231717

29/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

طبقه همکف-زيربنا 50متر-قیمت متر مربع 20ميليون

560ميليون
املاک ایمان05832231717

16/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد بلوار شهدا...

طبقه همکف-زيربنا 50متر- نوساز

460ميليون
املاک ایمان05832231717

05/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 16متر

830ميليون
املاک ایمان05832231717

22/09/1394جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 15متر

450ميليون
املاک ایمان05832231717

04/10/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 18متر

450ميليون
املاک ایمان05832231717

05/06/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

طبقه همکف-زيربنا 15متر-سن بنا 3سال

380ميليون
املاک ایمان05832231717

30/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 10متر

50ميليون
املاک ایمان05832231717

02/08/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

طبقه همکف-زيربنا 15متر-قیمت متر مربع 80ميليون

3ميليون
املاک ایمان05832231717

21/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه اول-زيربنا 12متر

75ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-زيربنا 50متر

60م رهن
املاک ایمان05832231717

05/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد پاسازیوسف ...

طبقه دوم-زيربنا 10متر-قیمت متر مربع 8ميليون

80ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 17متر

270ميليون
املاک ایمان05832231717

26/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

طبقه همکف-زيربنا 18متر- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

330ميليون
املاک ایمان05832231717

24/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه زیرزمین-زيربنا 12متر

150ميليون
املاک ایمان05832231717

24/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد 32متری شهد...

طبقه همکف-زيربنا 50متر- نوساز -قیمت متر مربع 10ميليون

500ميليون
املاک ایمان05832231717

21/04/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

طبقه همکف-زيربنا 30متر-قیمت متر مربع 7.6ميليون

230ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

زيربنا 43متر-قیمت متر مربع 16ميليون

670ميليون
املاک ایمان05832231717

24/03/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

زيربنا 20متر-قیمت متر مربع 85تومان

500ميليون
املاک ایمان05832231717

23/05/1396جزئیات

مغازه بجنورد شهرک شاهد

-زيربنا 50متر

7م رهن 500ت اجاره
tabesh-09159774368-

15/03/1396جزئیات

مغازه بجنورد خ شهید بهش...

-طبقه همکف-زيربنا 20متر

800ميليون
املاک ایمان05832231717

18/07/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی شر...

-طبقه همکف-زيربنا 36متر

650ميليون
املاک ایمان05832231717

08/03/1396جزئیات

مغازه بجنورد امام خمینی...

-طبقه همکف-زيربنا 40متر

500ميليون
املاک ایمان05832231717

06/03/1396جزئیات

مغازه بجنورد کمربندی مد...

طبقه اول-زيربنا 17متر-قیمت متر مربع 20ميليون

340ميليون
املاک ایمان05832231717

30/02/1396جزئیات

مغازه بجنورد طالقانی غر...

-طبقه همکف-زيربنا 15متر

160ميليون
املاک ایمان05832231717

24/02/1396جزئیات