ویلا فروش مرکز مشاورین املاک ایمان (تاسیس 1370)

ویلا بجنورد زمینهای باغ...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

230ميليون
tabesh-09159774368-

22/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه - نوساز

210ميليون
tabesh-09159774368-

17/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

350ميليون
tabesh-09159774368-

16/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 25سال

150ميليون
tabesh-09159774368-

13/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز

370ميليون
tabesh-09159774368-

12/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

300ميليون
tabesh-09159774368-

02/12/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

200ميليون
tabesh-09159774368-

29/11/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 110متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

200ميليون
tabesh-09159774368-

26/11/1396جزئیات

ویلا طالقانی شیر اب

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

210ميليون
tabesh-09159774368-

26/11/1396جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

400ميليون
tabesh-09159774368-

25/11/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک فرهنگی...

طبقه همکف-زيربنا 150متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -سن بنا 7سال

260ميليون
tabesh-09159774368-

23/11/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه همکف-زيربنا 145متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.5ميليون

300ميليون
tabesh-09159774368-

18/11/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سیمان سفید- 2خوابه جنوبی-سن بنا 3سال

235ميليون
tabesh-09159774368-

11/11/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 12سال

180ميليون
tabesh-09159774368-

18/10/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه پیلوت-زيربنا 105متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

120ميليون
tabesh-09159774368-

16/10/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

زيربنا 150متر- 2خوابه شمالی-سن بنا 15سال

250ميليون
tabesh-09159774368-

09/10/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 80متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه

105ميليون
tabesh-09159774368-

03/05/1392جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه جنوبی-سن بنا 15سال

120ميليون
tabesh-09159774368-

02/10/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

-نما ندارد- 3خوابه جنوبی

210ميليون
tabesh-09159774368-

30/09/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 2سال

250ميليون
tabesh-09159774368-

27/09/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

250ميليون
tabesh-09159774368-

20/09/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

280ميليون
tabesh-09159774368-

19/09/1396جزئیات

ویلا بجنورد طالقانی شیر...

طبقه همکف-زيربنا 120متر-نما سیمان سفید- 3خوابه شمالی-سن بنا 10سال

tabesh-09159774368-

18/09/1396جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 1خوابه جنوبی-سن بنا 7سال

230ميليون
tabesh-09159774368-

31/04/1392جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه همکف-زيربنا 130متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 3سال

18ميليون
tabesh-09159774368-

02/09/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

385ميليون
tabesh-09159774368-

15/08/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه اول-زيربنا 135متر

250ميليون
tabesh-09159774368-

23/11/1395جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 2سال -قیمت متر مربع 1.3ميليون

290ميليون
tabesh-09159774368-

14/10/1392جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 10سال

300ميليون
tabesh-09159774368-

02/08/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

-طبقه اولشمالی

150ميليون
tabesh-09159774368-

29/07/1396جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

طبقه همکف-زيربنا 130متر- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

160ميليون
tabesh-09159774368-

18/07/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 2سال

230ميليون
tabesh-09159774368-

14/04/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای ولی...

طبقه اول-زيربنا 115متر-سيستم نقشه ویلائی-نما کنیتکس- 2خوابه جنوبی- نوساز

300ميليون
tabesh-09159774368-

30/06/1396جزئیات

ویلا بجنورد خیابان 17 ش...

طبقه همکف-زيربنا 140متر-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 15سال -قیمت متر مربع 1.7ميليون

370ميليون
tabesh-09159774368-

29/06/1396جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 10سال

130ميليون
tabesh-09159774368-

07/06/1396جزئیات

ویلا بجنورد مجتمع کارگا...

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 1.2ميليون

300ميليون
tabesh-09159774368-

02/06/1396جزئیات

ویلا بجنورد ناظر اباد

طبقه همکف-زيربنا 90متر- 1خوابه شرقی-سن بنا 4سال

42ميليون
tabesh-09159774368-

01/06/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه همکف-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 5سال

235ميليون
tabesh-09159774368-

26/05/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه همکف-زيربنا 95متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه -سن بنا 4سال

220ميليون
tabesh-09159774368-

21/05/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

-طبقه همکف-سيستم نقشه ویلائی

180ميليون
tabesh-09159774368-

04/10/1393جزئیات

ویلا بجنورد شهرک شاهد

طبقه همکف-زيربنا 280متر-سيستم نقشه ویلائیشمالی-سن بنا 7سال

380ميليون
tabesh-09159774368-

14/05/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 100متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 1سال

300ميليون
tabesh-09159774368-

08/05/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه دوم-زيربنا 80متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه شمالی-سن بنا 5سال

250ميليون
tabesh-09159774368-

16/04/1393جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 125متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی-سن بنا 4سال

240ميليون
tabesh-09159774368-

01/05/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام خ...

طبقه اول-زيربنا 120متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه شمالی-سن بنا 3سال

230ميليون
tabesh-09159774368-

20/03/1396جزئیات

ویلا بجنورد شهرک امام ف...

طبقه اول-زيربنا 110متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز -قیمت متر مربع 1.2ميليون

245ميليون
tabesh-09159774368-

28/08/1392جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

طبقه همکف-زيربنا 75متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 20سال

120ميليون
tabesh-09159774368-

27/04/1396جزئیات

ویلا بجنورد بافت قدیم ا...

طبقه همکف-زيربنا 55متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه غربی-سن بنا 12سال

37ميليون
tabesh-09159774368-

25/04/1396جزئیات

ویلا بجنورد ویلاشهر

طبقه اول-زيربنا 105متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه جنوبی- نوساز

320ميليون
tabesh-09159774368-

25/04/1396جزئیات

ویلا بجنورد زمینهای مال...

طبقه اول-زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز

350ميليون
tabesh-09159774368-

25/04/1396جزئیات