زمین مسکونی فروش کارگزاران ملکی ایمان در بجنورد زیبا (تاسیس1370)

زمین مسکونی بجنورد طالق...

و نبش شمالی-قیمت متر مربع 6ميليون

1.9ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

21/09/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد امیر...

شمالی

450ميليون
املاک مرتضوی09155843116

21/09/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد 17شه...

قیمت متر مربع 3.5تومان

423ميليون
املاک مرتضوی09155843116

18/09/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد امیر...

شمالی

700ميليون
املاک مرتضوی09155843116

13/09/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد سیدی...

مالی-قیمت متر مربع 3.5ميليون

728ميليون
املاک مرتضوی09155843116

12/09/1397جزئیات

زمین مسکونی بجنورد امیر...

مالی-قیمت متر مربع 4ميليون

1.9ميليارد
املاک مرتضوی09155843116

27/08/1397جزئیات